Skup pustych tonerów i tuszy z drukarek

Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który świadczy, że biuro w sposób poprawny i zgodny z prawem, oddała odpad, przekazując go właściwemu podmiotowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których właściciel zobowiązany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują właściwe formy prawne, które wskazują organowi wytwarzającemu odpad, do określonego działania. Wszelka firma, jaka produkuje odpad zobowiązana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do następnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe instrukcje są w dodatku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego pojazdu, w którym przesyłane będą odpady niebezpieczne. Transport takich surowców jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zapoznać się ze specyfikacją odpadów, ponieważ w większości wypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Tymczasem materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z drukarki. www.ekoswiat.eu